ಮಂಗಳವಾರ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 19, 2010

ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಬೆಳಕು

ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಿಜವಾಗಲೂ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮಿಗಿಲಾದದ್ದು ಯಾವುದು?

" ಅನುಭವ" ಅಲ್ಲವೇ.....

ಈ ಅನುಭವ ಪ್ರೀತಿಯದಾಗಿದ್ದರೆ ಆಹಾ;;; ಜೀವನ ಎಷ್ಟೊಂದು ಸುಮಧುರ , ಎಷ್ಟೋಂದು ಉಲ್ಲಾಸದಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಒಬ್ಬ ...... ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಮಾಡದೇ ಪ್ರೀತಿ ಹೇಗೆ ಇರಬಹುದು ಅನ್ನುವದನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ. ಆಗ ಅವನ ಮನದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬಂದ ಭಾವನೆಗಳು..... ಹೇಗಿರುತ್ತವೆ ಅನ್ನುವದನ್ನು ಬರೆದಿಟ್ಟ.ನಾನಿದ್ದೆ ನನ್ನ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ
ನೀ ಬಂದೆ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯಾಗಿ
ನನ್ನ ಮನದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯೆಂಬ ದೀಪವನ್ನು ಹಚ್ಚಿ...
ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೀ ತಂದೆ ಬೆಳಕನ್ನು
ನೀನಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಈ ಜೀವನವೇ ಅಂಧಕಾರ ನನಗಿನ್ನು.

ನೀ ತಂದ ಈ ಪ್ರೀತಿಯ ಬೆಳಕು ಆರದಿರಲಿ
ನಮ್ಮ ಮನಸುಗಳು ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಅಗಲದಿರಲಿ
ಅಗಲಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಅಂಧಕಾರವಾಗದಿರಲಿ,
ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇರಲಿ
ನೀ ತಂದ ಪ್ರೀತಿಯ ಬೆಳಕು
ಸದಾ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬೆಳಗುತಿರಲಿ.

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ: